Regulamin sprzedaży

przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną dla sklepu www.kropka-sklep.pl obowiązujący od dnia 01.01.2021

I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – firma Piotr Glazar Sklep z pomocami terapeutycznymi KROPKA z siedzibą w Krakowie ul. Łowienicka 6/32 30-613 Kraków NIP: 684-145-32-69 Regon: 370125433, zarejestrowana przez Urząd Miasta Kraków.
Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.kropka-sklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument). 
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub 
Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług przez Sprzedawcę.
Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu (pojęcie to na gruncie Regulaminu obejmuje również akcesoria i komponenty, w tym oprogramowanie dostarczane Kupującemu wraz z Towarem) mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

Konto – zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Sprzedawcy dotyczących danego Klienta/Konsumenta oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu między Klientem a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827). Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz postanowienia Regulaminu. Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;

Zamówienie – deklaracja woli zakupu Towaru, uzewnętrzniona przez Klienta/Konsumenta za pośrednictwem Sklepu (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie), w sposób umożliwiający Sprzedającemu identyfikację Użytkownika, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego odbioru, dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt.
Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu Towarów.
Adres do korespondencji, zwrotów i reklamacji:
Piotr Glazar

Sklep z pomocami terapeutycznymi Kropka
oś. Oświecenia 50/70
31-636 Kraków

e-mail: biuro@kropka-sklep.pl
telefon: 692-182-659

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu.
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sklep www.kropka-sklep.pl oraz e-mailowo na adres biuro@kropka-sklep.pl . Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.
3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
b. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.
4. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16.
5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury.
6. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

– formularz zamówienia

– e-mail: biuro@kropka-sklep.pl

– telefon- 692-182-659

– adres korespondencyjny

Piotr Glazar

Sklep z pomocami terapeutycznymi KROPKA

oś. Oświecenia 50/70

31-636 Kraków

7. Podana w Zamówieniu wartość Zamówienia stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
8. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną wartość, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

IV. Dostawa i terminy realizacji zamówień

1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost, DPD oraz Poczty Polskiej.
2. Opłata za wysyłkę (ceny w zł brutto):

Płatność z góry

Paczkomat In Post 13,95 ZŁ.
paczka do 30 kg. Odbiór w paczkomacie w Twojej okolicy. Link do lokalizacji paczkomatów:https://twoj.inpost.pl/pl/znajdz-punkt-inpost

Ekonomiczna przesyłka kurierska 15,59 ZŁ.
Waga paczki do 30 kg. Dostawa do 24 h.

Płatność przy odbiorze

Paczkomat In post 25,00 zł.
paczka do 30 kg. Odbiór w paczkomacie w Twojej okolicy. Link do lokalizacji paczkomatów:https://twoj.inpost.pl/pl/znajdz-punkt-inpost

Ekonomiczna przesyłka kurierska 17,50 ZŁ.
Waga paczki do 30 kg. Dostawa do 24 h.

3. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
4. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi 24-72 godziny, w zależności od wybranego przez Konsumenta sposobu płatności i dostawy. Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku Polski).

5. Zamówienie zaczyna być realizowane po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego ( nie dotyczy przesyłek dostarczonych za pobraniem).

6. Podany cennik obowiązuje na terenie Polski. W przypadku dostaw do innego kraju, cenę ustala się indywidualnie.

V. Formy płatności

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
– przelewem na rachunek bankowy ING Bank Śląski
03 1050 1445 1000 0092 2087 9549
– system bezpiecznych płatności on-line Przelewy 24.

– kartą płatniczą VIsa (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.)

– Blik

– za pobraniem – przy odbiorze przesyłki

 

2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia.

VI. Rękojmia i gwarancja

1.Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Towarów bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.

2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta Sklep odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.

3. Reklamacje dotyczące wady rzeczy muszą być składane pisemnie na adres przedstawiony w punkcie I niniejszego regulaminu.

4.Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

5. Warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane gwarantom za pośrednictwem Sklepu.

6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania. Złożenie reklamacji nie upoważnia do odesłania do Sklepu reklamowanego towaru. Odesłanie następuje na podstawie decyzji ws. rozpatrzenia reklamacji.

VII. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Kropka-Sklep wydłuża ten czas do 30 dni dając możliwość swoim Klientom odstąpienia od umowy w czasie 30 dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres wskazany w punkcie I niniejszego regulaminu.
4. Klient zwróci Sprzedawcy towar w terminie 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy wskazany w punkcie I niniejszego regulaminu.
6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
10. Klient ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

11.Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VIII. Polityka prywatności i plików cookies

1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu z pomocami terapeutycznymi KROPKA jest skierowana do Użytkowników Sklepu i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Klienta oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Klienta niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z możliwością korzystania z serwisu w sposób znacznie ograniczony.

2. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.

3. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., , poz. 922 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”),podanych przez Klienta w związku z korzystaniem z określonych funkcji serwisu jest Piotr Glazar prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Piotr Glazar Sklep z pomocami terapeutycznymi KROPKA z siedzibą w Krakowie ul. Łowienicka 6/32 30-613 Kraków zwanej dalej SPRZEDAWCĄ.

Kontakt z administratorem możliwy jest przy użyciu formularza kontaktowego lub drogą mailową na adres: biuro@kropka-sklep.pl

4. Cel zbierania danych osobowych:

– Dane przetwarzane do przedstawienia oferty i realizacji Zamówienia

Dane osobowe jakie są potrzebne do złożenia zamówienia: imię i nazwisko, numer telefonu, adres dostawy, adres e mail, numer identyfikacji podatkowej NIP (w szczególności w przypadku przedsiębiorców), dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie w tym numer rachunku bankowego.

Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu.

– Dane przetwarzane do rozpatrzenia reklamacji/zwrotu/wymiany towaru

W celu rozpatrzenia roszczeń klienta względem Sprzedawcy, Sprzedawca może przetwarzać następujące dane: imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania w przypadku zwrotu lub wymiany towaru, numer konta bankowego w przypadku zwrotu pieniędzy

– Dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Sprzedawca przetwarza następujące dane: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby, numer NIP, adres email, adres IP, numer zamówienia

– Dane przetwarzane w celu działań marketingowych. Podczas wizyty Klienta na stronie Sprzedawcy lub na profilu sprzedawcy w portalach społecznościowych, Sprzedawca może przetwarzać dane gromadzone w plikach cookies lub pixel. Do tego celu Sprzedawca wykorzystuje jedynie dane pseudonimizowane. Służą one do opracowania atrakcyjnej oferty reklamowej dopasowane indywidualnie uwzględniając preferencje Klienta, promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług lub produktów. Więcej na ten temat w punkcie 5 niniejszej Polityki Prywatności.

– Dane przetwarzane w celu odpowiedzi na pytania zadane przez Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego

– Dane przetwarzane w celu powiadomień o wydarzeniach i ofertach za pośrednictwem newslettera.

5. Pliki cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu.

Sprzedawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu w następujących celach: zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk obrazujących sposób korzystania ze strony Sklepu.

Każdy Klient ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. Należy jednak pamiętać, że takie ustawienie przeglądarki może mieć wpływ na funkcjonalność Sklepu i może skutkować brakiem możliwości finalizacji Zamówienia.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Sklep . Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

6. Udostępnianie danych osobowych Klienta innym podmiotom

W celu realizacji zawartej z klientem Umowy Sprzedawca udostępnia dane osobowe Klienta podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą w procesie realizacji Zamówienia. Są to firmy obsługujące szybkie płatności (jeżeli Klient wybierze taką opcję płatności), księgowość i firmy kurierskie dostarczające Zamówienie na adres wskazany przez klienta w Zamówieniu.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

7.Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe klienta będą przechowywane przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach Serwisu oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Sprzedawcę praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych.

8.Zabezpieczenia chroniące dane osobowe Klientów

Dane osobowe użytkownika są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to także procesu składania zamówienia oraz logowania klienta. Stosujemy system kodowania SSL (Secure Socket Layer).

Ponadto Sklep oraz inne systemy są zabezpieczane poprzez bieżące działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.

9. Prawa i obowiązki Klienta

Klient Sklepu ma prawo do wglądu do Swoich danych, zmiany danych lub ich usunięcia z bazy Sprzedawcy, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub przeniesienia danych osobowych.

Może tego dokonać kontaktując się z administratorem bazy w sposób podany w punkcie 3 niniejszego dokumentu.

10. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w zakresie danych osobowych.

IX. Ochrona praw autorskich i znaków towarowych

1.Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do elementów Sklepu www.kropka-sklep.pl są zastrzeżone. Sam Sklep oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 roku nr 80, poz. 904 ze. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 nr 153, poz. 1503 ze. zm.)
2.Wszelkie znaki towarowe używane w Sklepie jak i samo oznaczenie www.kropka-sklep.pl są znakami towarowymi chronionymi przepisami prawa w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 nr 119, poz. 1117 ze. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 20033 nr 153, poz. 1503 ze zm.).

X. Postanowienia końcowe

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.kropka-sklep.pl
4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018

Załącznik: Wzór odstąpienia od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
————————————————————————————————————————

Adresat:

Piotr Glazar Sklep z pomocami terapeutycznymi KROPKA oś. Oświecenia 50/70 31-636 Kraków

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Data odbioru rzeczy:
Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:

Nr rachunku bankowego jeśli zwrot ma być dokonany na rachunek bankowy

Data i podpis konsumenta

Poprzednia wersja regulaminu obowiązująca do 24.05.2018 znajduje się TUTAJ